Simensbakken 2

adresse : Simensbakken 2, Raufoss, Norge

klient : privat

årstall/status : 2015/prosjektering

typologi : lavblokk, utleieboliger

areal: 660 m2BYA, 1220 m2BRA

grønne tiltak, energi : fortetting

 

 #tag : fortetting, bokollektiv, utleieboliger

 

Oppdraget var økning av utleiekapasitet på eiendommen. Ambisjonen var å skape en tett-på-hverandre bosituasjon i en utleieblokk uten å kompromisse bokvalitet og privathet.

Hovedgrepet var å rasjonalisere tomtebruk ved å plassere nybygget i forlengelsen av eksisterende bebyggelse som tydelig definerer byggets fremside med solrik felleshage og bakside med felles gårdsplass der alle servicefunksjoner er samlet (gangatkomst med svalganger, kjøreatkomst og parkering, avfallshåndtering, m.m.)

Arkitektonisk har nybygget karakter av småhusbebyggelse for å tilpasse seg øvrig bebyggelse i område. Eksisterende formspråk er brukt for å skape ny typologi. Boenhetene er gjennomgående - to-plans enheter på øvre plan, og enheter med livsløpsstandard på nedre plan, alle med sjenerøse private uteoppholdsarealer.

Støyskjermen som avgrenser hagen mot hovedveien er integrert i uteoppholdsareal ved å gis funksjoner utover støyskjerming - bakvegg for rekken med sportsboder, espalier for klatreplanter, klatrevegg på lekeplass m.m.

Resultatet er en kompakt og rasjonell lavblokk som ivaretar de individuelle behov og gir opplevelse av felleskap og naboskap.